top of page
Work Desk

Our Story

本土小店是專門為客人訂製產品,個人化產品是我地的特色,以打造出獨一無二的產品以個,為每一人客人個別進行設計及插畫,以購買後我地會有專人聯絡返客人, 進行一對一的服務, 客人可以提出Idea,如果無我地都會提供專業的意見,以我地有不同的訂制產品,送禮自用一流,留低最真切嘅回憶,亦是最有心思嘅禮物。
我地已經有商業登記啦
​登記號碼:57202558-000-09-21-6
bottom of page